Osnovni izrazi

Izvorna država je država iz katere prihaja begunec ali oseba s subsidiarno zaščito.

Begunec ali begunka je državljan/ka tretje države (tretja država je država, ki ni članica Evropske unije) ali oseba brez državljanstva, ki mu/ji je priznana mednarodna zaščita.

Oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, je oseba, ki ji je priznan status begunca ali subsidiarna zaščita.

Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki se nahaja izven države, kjer je imela prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo.

Status subsidiarne oblike zaščite se prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, kot jo določa 28. člen Zakona o mednarodni zaščiti.

Prošnja za mednarodno zaščito je prošnja, s katero državljan tretje države ali oseba brez državljanstva zaprosi za zaščito po zakonu o mednarodni zaščiti.

Mladoletnik brez spremstva ali mladoletnica brez spremstva je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša od 18 let, ki je na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitega zastopnika.

Ranljive osebe s posebnimi potrebami so zlasti otroci, mladoletniki brez spremstva, invalidne osebe, starejši, nosečnice, roditelji samohranilci z otroki in žrtve posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja. Zagotavlja se jim posebna nega, skrb in obravnava.

Azilni dom ali njegova izpostava je objekt ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, namenjen nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito.

Integracijska hiša je objekt ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, namenjen nastanitvi oseb s priznano mednarodno zaščito.

Ženevska konvencija je Konvencija o statusu beguncev, podpisana v Ženevi 28. julija 1951, in Protokol o statusu beguncev, podpisan v New Yorku 31. januarja 1967 (Uradni list RS – MP, št. 9/92).

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je medvladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1950 z namenom zagotavljanja zaščite in iskanja trajnih rešitev za begunce.